Poslovne sistemske postavitve

vpliv skritih povezav na uspešnost poslovanja


Razpisani termini: poslovne sistemske postavitve se izvajajo izključno na zahtevo, po meri naročnika  

Za izvedbo poslovnih postavitev za vaše potrebe nas kontaktirajte direktno.

Podjetja danes poslujejo v kompleksnem okolju medsebojno prepletenih ter soodvisnih fizičnih in virtualnih odnosov. Tako se mora vodstvo dnevno odločati o poslovnih partnerstvih, novih prodajnih poteh in novih trgih, razlikovalnih strategijah, razvoju izdelkov in storitev, razvoju blagovnih znamk ipd., ostali zaposleni pa se, med drugim, na svojem delovnem mestu srečujejo z odnosi sodelavcev ali odnosi s strankami. Sistemske postavitve razkrivajo ozadja, ki jih sicer ne bi videli. Z uvidi, ki jih udeleženci v okviru svojih pooblastil prejmejo preko sistemskih postavitev, lahko sprejemajo boljše odločitve in ukrepe.

Poslovne sistemske postavitve so namenjene

 • lastnikom podjetij oz. organizacij;
 • vodstvenim kadrom;
 • ostalim zaposlenim;
 • koordinatorjem mrežnih organizacij (npr. koordinatorjem podjetniških grozdov in združenj, ipd.);
 • investitorjem, ki bi želeli preveriti upravičenost vlaganj v posamezen projekt;
 • posameznikom, ki se odločajo za podjetniško pot.

Namen poslovnih sistemskih postavitev je prikazati uporabnost alternativnega odločitvenega orodja v vsakdanji poslovni praksi ter hkrati seznaniti udeležence s pomenom upoštevanja temeljnjih načel vodenja podjetja oz. organizacije in upravljanja s poslovnimi odnosi, ki nam jih razkrivajo sistemske postavitve pri vsakem primeru. Krovna tema
: Komplementarne poslovne prakse

Povezane teme: Vodenje in poslovanje

Naslov seminarja: Poslovne sistemske postavitve - vpliv skritih povezav na uspešnost poslovanja

Koda seminarja: WOC-888001-0001-SL

Jezik: slovenski

Poslovne sistemske postavitve so naš prvi program v sklopu usposabljanj na temo "Komplementarne poslovne prakse". Zaradi jasnih uvidov v poslovne situacije, ki nam jih dajejo sistemske postavitve, umeščamo tehnike sistemskih postavitev oz. sistemskih poslovnih simulacij v manjšem obsegu tudi v naša druga, sicer klasična strokovna usposabljanja. Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili še drugi komplementarni programi.

Opombe: Program izvedbe poslovnih sistemskih postavitev ne sodi v krog klasičnih seminarjev in ga kot takega tudi ne moremo vnaprej definirati. Potek postavitev je odvisen od vsakokratne skupine postavljalcev in udeležencev. Praviloma so situacije neponovljive, tako kot so poslovne situacije in vzroki za nastale poslovne situacije različni od podjetja do podjetja. Če želite preveriti in uporabiti tehniko sistemskih poslovnih postavitev za vaše podjetje oz. organizacijo, se lahko prijavite na vnaprej razpisan program, ki ga občasno izvedemo (glede na povpraševanje). Vaš interes pa nam lahko sporočite tudi preko telefona ali obrazca Poizvedba in obvestili vas bomo o razpisanih odprtih terminih.  S tehniko se lahko srečate, sicer v manjšem obsegu, tudi v okviru naših drugih klasičnih strokovnih usposabljanj. Še posebej v primeru srednje velikih in večjih podjetij priporočamo samostojno izvedbo postavitve(ev) za vaše podjetje oz. organizacijo. Vaš interes in/ali vprašanja nam lahko sporočite telefonsko ali preko obrazca Poizvedba


Krovna tema
: Komplementarne poslovne prakse

Naj začnemo opis teme z znanim citatom Nikole Tesle "Če želite odkriti skrivnosti vesolja, razmišljajte v smeri energij, frekvenc in vibracij". 

Citat, ki ga še danes ne dojamemo. Veliko raziskovalnih projektov je v tem času imelo za cilj dobiti jasne odgovore, veliko inovatorjev išče v Teslovi zapuščini navdih za lastne inovacije ter veliko posameznikov brska po svojem lastnem jazu z namenom razumeti sebe ali z namenom izboljšanja svojega energetskega potenciala za boljše zaznave sveta okoli sebe. Vendar nam slika trenutnega razvrednotenega, tudi poslovnega sveta kaže na to, da še nismo odkrili skrivnosti vesolja v pomenu, kot ga je razumeti iz Teslovega citata. 

Vodstva lahko znatno vplivajo na podobo sveta ter na vrednote v družbi. Zato se nam zdi smiselno, da se tudi vodstveni kadri zazrejo vase in nato še v sisteme, ki jih vodijo. Znani Deepak Chopra je veliko prispeval k popularizaciji duhovnosti v managementu, tudi joga, feng shui, tai chi, qi gong in drugi praktiki komplementarnih metod prodirajo v poslovni svet. Poleg vseh naštetih metod je potrebno posebej izpostaviti metodo sistemskih  postavitev Berta Hellingerja, ki jo je kasneje za poslovne namene nadgradil Jan Jakob Stam in drugi, v Slovenijo pa metodo poslovnih sistemskih postavitev pripeljala Nataša Čebulj. Že ob prvem srečanju z metodo in brez kakršniholi znanj in predhodnih priprav metoda preseneča z jasnostjo sporočil in globino uvidov v posamezno poslovno situacijo. 

Skupni imenovalec najbolj uspešnih podjetnikov v svetu je praviloma, med drugim, uporaba kombinacij kvantnih in drugih komplementarnih metod. Nabor metod je širok, prav vsak pa lahko najde najbolj primerno metodo zase v danem trenutku. Naš namen je zbirati, analizirati in preskušati komplementarne metode, ki so se uveljavile v poslovnih praksah v Sloveniji in po svetu ter prenašati znanje, izkušnje in prakse naprej. 


Irena Rezec
je izkušena strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani, preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja.  Dodatno se je poglobljeno usposabljala iz kvantnih tehnik v okviru programov Tadeja Pretnerja ter za moderatorstvo organizacijskih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem. Za več informacij obiščite Linkedin profil.  

Nuška Kupec  je osebni, poslovni in vodstveni coach že 10 let.  Podlaga za kvalitetno delo so njene 20 letne izkušnje kot managerke in kadrovske direktorice. Kalila se je v bančništvu, zavarovalništvu, turizmu, podjetništvu in v multinacionalki, ki je uvrščena na lestvici Fortune Global 500 med prvih sto najuspešnejših podjetij na svetu. Delo z ljudmi, povezovanje in iskanje dodane vrednosti v vseh in vsem jo je vedno izpolnjevalo, saj so zanjo ljudje najdragocenejši in vsakega posameznika globoko spoštuje. Skozi vse življenje se izobražuje in išče nove, celovitejše modele za rast in razvoj človeka, podjetja, družbe. Svoja znanja nadgrajuje doma in v tujini.  V sklopu rednega izobraževanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je magistrirala iz poslovodenja in organizacije. V ZDA dela doktorat iz metafizike. Moderator sistemskih poslovnih postavitev je postala leta 2016. 

Drugi sodelavci: v primeru kompleksnosti in velikosti poslovne teme ali zahtevnosti poslovne problematike se k sodelovanju povabijo tudi drugi sodelavci.


Potek poslovne sistemske postavitve, lokacija in cena se določi po razgovoru z naročnikom.


V primerih kompleksnejše narave, še posebno v večjih podjetjih in organizacijah za boljšo učinkovitost postavitev, še pred izvedbo poslovne postavitve v podjetju ali organizaciji, priporočamo posvetovanje glede strateškega pristopa do izvedb poslovnih postavitev za različne potrebe in namene. Rezultat bo terminski, programski in kadrovski načrt izvedb poslovnih postavitev po predhodno izbranih kriterijih.

Po zaključku in analizi izhodiščnih postavitev priporočamo nadaljnje spremljanje rezultatov ali sprememb v podjetju oz. organizaciji ter nadaljnje redno posvetovanje o možnih reševanjih problematike ali uporabi poslovnih postavitev kot enega izmed odločitvenih orodij vodstva.

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte in obiščite tudi druge WOTRA spletne strani.


O metodi in kdaj metodo uporabiti?


Namesto uvoda - izvor metode poslovnih sistemskih postavitev
: Sistemske postavitve  so se prenesle v poslovno sfero iz t.i. družinskih postavitev, katerih temelje je zasnoval Bert Hellinger na osnovi izkušenj in uvidov v času njegovega misijonarstva in srečevanja s plemenom Zulu v južni Afriki, kasneje pa tudi preko študija psihoterapije, skupinske dinamike in drugih sorodnih področij. V praksi se je izkazalo, da se poslovni sistemi lahko obravnavajo podobno kot družinski sistemi, velik prispevek pri uvajanju poslovnih sistemskih postavitev v poslovno prakso pa je dal Jan Jakob Stam preko Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem. Postopoma so se poslovne sistemske postavitve, enako kot družinske, uveljavile po celem svetu. Kot metodo vpogleda v skrite dinamike preteklih in sedanjih odnosov ter posledično reševanja konfliktnih in kritičnih situacij v organizacijah kot tudi v raznovrstnih odločitvenih procesih jo uporablja veliko število svetovalcev za namene svetovanja vodstvu podjetij in organizacij. Metode se poslužujejo tako veliki javni in privatni sistemi (npr. bančni, zavarovalni, velike mednarodne korporacije) kot tudi manjši sistemi (mala in srednje velika podjetja, vključno z družinskimi podjetji). Metoda je postala tema doktorskih disertacij in številne strokovne literature, uveljavlja pa se postopoma tudi že v posameznih rednih univerzitetnih študijskih programih (npr. na Nizozemskem in v Združenem Kraljestvu). V Sloveniji je metodo poslovnih sistemskih postavitev kot tudi certificiranje moderatorjev postavitev uvedla Nataša Čebulj preko slovenskega Inštituta za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Poslovna sistemska postavitev | Poslovna sistemska simulacija | Oderska uprizoritev poslovne situacije

Kako na kratko razložiti kaj je poslovna sistemska postavitev tistemu, ki še nikoli ni bil udeležen v družinskih ali poslovnih postavitvah? Moderator vodi postavljalca skozi proces jasnega definiranja vprašanja, izbora vpletenih ključnih udeležencev ter definiranja merila, s katerim se bo merilo uspešnost procesa. Moderator tudi vzpostavi v prostoru t.i. polje praznine, v katerem se odvija na eni strani skrita energijska dinamika trenutne situacije in trenutnih odnosov med vpletenimi ter na drugi strani proces "zdravljenja" ali proces vzpostavitve reda. Postavljalec je v tem procesu zgolj opazovalec, izbrani udeleženci s strani postavljalca pa v polju predstavljajo ključne udeležence poslovne situacije, v kateri se nahaja postavljalec s svojim podjetjem, projektom, poslovnim partnerstvom, izdelkom, kupcem ipd. Udeleženci v polju sledijo toku. Vse poteka v tišini, govori le govorica telesa in občutki, ki ob tem nastajajo. Nevpleteni osebi od zunaj bi to dejansko bilo podobno oderski uprizoritvi poslovne situacije ali pa poslovni simulaciji z živimi figurami. Vendar so sporočila, ki jih postavljalec prejme globoka in praviloma nepričakovana, saj se pokažejo skrite dinamike med vpletenimi poznanimi, lahko pa tudi postavljalcu nepoznanimi elementi poslovne situacije. Proces se ne konča s tem, ampak se nadaljuje v smislu razrešitve vzrokov za nastalo situacijo na energijski ravni. Vpleteni udeleženci v polju ob zaključku procesa praviloma čutijo olajšanje in sproščenost. Postavljalec pa se preko danega uvida in procesa vzpostavitve reda lahko vrne v svoje podjetje okrepljen s temi spoznanji in oborožen z dodatnimi informacijami za sprejemanje boljših odločitev in ukrepov. Prav vsi, tako postavljalec kot udeleženci ali pa samo opazovalci prejmejo bogato izkušnjo in spoznanja. Posamezne postavitve so sicer neponovljiva zgodba, je pa nekaj pogostih skupnih imenovalcev, med drugim to, da se v postavitvah vedno znova kaže moč preteklosti in moč odpuščanja, to kar nas tudi sicer učijo vse duhovne kulture.  Vendar jo preko sistemskih postavitev res vidimo in začutimo, kar nam običajno spremeni naše vzorce obnašanja na splošno. Moč preteklosti raste z starostjo podjetja, in je lahko ovira ali pa spodbuda, odvisno od tega kakšen odnos se je v podjetju ali organizaciji ohranil do preteklosti, preteklih lastnikov, preteklih blagovnih znamk, preteklih kupcev ipd. Nemalokrat se, v sicer poslovnih postavitvah, pokaže tudi velik vpliv družinskih sistemov. To še posebej velja za ustanovitelje in lastnike podjetij ter posledično preko njih za podjetja ali organizacije katerih lastniki so ali katere vodijo. Posebno močna družinska vez je seveda tudi v družinskih podjetjih.
Metodo poslovnih sistemskih postavitev lahko uporabimo v veliko večjem številu primerov kot navajamo spodaj, med drugim pa:
 • v procesu ustanavljanja novega podjetja, prenosa oz. menjave lastništva, združevanja podjetij, prodaje podjetij;
 • v primeru iskanja in sklepanja poslovnih partnerstev;
 • v primeru definiranja ključnih strategij podjetja ali organizacije;
 • v primeru definiranja strategije internacionalizacije oz. odločanja o novih trgih ali novih prodajnih poteh;
 • v primeru odločitve glede podpore posameznim projektom ali blagovnim znamkam;
 • v primeru odločanja glede sprejemanja kadrov na ključne pozicije;
 • v primeru odločanja zamenjave službe ali delovnega mesta;
 • v primeru kriznih situacij ali ponavljajočih slabih dogodkov (bolezni, nesreče ali celo smrti, neobičajno velika fluktuacija ključnih kadrov, odliv ključnih kupcev, povečano število terjatev do kupcev ipd.);
 • v primeru slabe prodaje na posameznem trgu, v okviru posameznega segmenta ali posameznega izdelka;
 • v primeru slabih odnosov ali rezultatov v posameznem oddelku;
 • v drugih primerih.

Verjamemo, da ste postali vsaj malo radovedni in bi si želeli preskusiti metodo na vašem konkretnem primeru. Kontaktirajte nas za podrobnosti.