Trendi v vodenju in poslovanju

vpliv digitalnega gospodarstva na vodenje in poslovanje


Razpisan termin: Spremljajte objave javnih terminov na našem spletnem portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator   

Za izvedbo usposabljanja po meri v vaši orgaizaciji pa nas kontaktirajte direktno.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v kombinaciji z inovativnimi sodelovalnimi poslovnimi modeli nam omogoča, še pred kratkim, nepredstavljive nove možnosti. Ali sledite trendom in vpeljujete nove prakse v vaše delo, vodenje in poslovanje?

Program je namenjen

 • direktorjem družb ter
 • ostalim vodstvenim kadrom, še posebno tistim, ki so zadolženi za strateško načrtovanje podjetja oz. organizacije.

Namen usposabljanja je seznaniti udeležence s trendi v vodenju in poslovanju v dobi digitalnega gospodarstva ter jim predstaviti vrsto dobrih praks in predlogov uvajanja posameznih novosti v vodenju in poslovanju v njihovih lastnih podjetjih oz. organizacijah. Krovna tema
: Vodenje in poslovanje

Povezane teme: Digitalno gospodarstvo, Podjetništvo in poslovni razvoj

Naslov seminarja: Trendi v vodenju in poslovanju - vpliv digitalnega gospodarstva na vodenje in poslovanje

Koda seminarja: WOC-011001-0001-SL

Jezik: slovenski

Seminarje na temo "Vodenje in poslovanje" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih področjih vodenja in poslovanja in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij. Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.


Krovna tema
: Vodenje in poslovanje

V okviru tematike »vodenje in poslovanje« se dotikamo osnovnih vodstvenih in poslovnih področij kot npr. področij poslovnih strategij, upravljanja s človeškimi viri, financ in poslovne inteligence, področij nabave, proizvodnje, projektnega vodenja ipd. Kljub temu, da se zdi, da gre za klasične vodstvene in poslovne teme, pa naše vsebine programov niso klasične, saj želimo v programe vnesti novosti in trende s posameznega področja, ki lahko posameznemu podjetju prinesejo pomembno konkurenčno prednost.

Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil. 


Prijavo
 in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 150,00 EUR brez DDV oz. 183,00 EUR z vključenim 22% DDVČlani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2020. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje 10 koledarskih dni pred dnevom izvedbe usposabljanja. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi z vplivom digitalnega gospodarstva na delo, vodenje in poslovanje nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • pregled obstoječega poslovanja z vidika primerljivosti s sodobnimi trendi digitalnega gospodarstva ter izdelava predlogov izboljšav; obseg aktivnosti je odvisen od posameznega naročnika, npr. možno je opraviti analizo na nivoju podjetja oz. organizacije, posameznega področja poslovanja ali pa nenazadnje samo analizo spletne strani ali spletne trgovine podjetja oz. organizacjie;
 • načrtovanje ter izdelava strategije in predlaganih ukrepov postopnega uvajanja sprememb v skladu s trendi digitalnega gospodarstva;
 • svetovalna podpora v času uvajanja sprememb;
 • druge sorodne storitve.

Za podrobnejše informacije o naših storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Spremenjene razmere na globalnem trgu silijo podjetja k razmisleku o nadaljnji strategiji podjetja, učinkovitejši organizaciji in digitalizaciji poslovanja, boljšemu izkoriščanju inovacijskega potenciala v internem in zunanjem okolju podjetja, o spremembah v vodenju ter odnosu do zaposlenih, do kupcev, podizvajalcev, dobaviteljev in partnerjev kot tudi o spremembah v odnosu do okolja, v katerem delajo in živijo.

Vpliv digitalnega gospodarstva je danes viden v vseh dejavnostih, v vseh poslovnih modelih, v vseh procesih, v vseh odnosih. Na eni strani se dozdeva, da je uvajanje sprememb v skladu s trendi digitalnega gospodarstva domena le velikih podjetij, na drugi strani pa praksa kaže na to, da lahko mala in srednjevelika podjetja vseh sektorjev ter celo kmetijska gospodarstva že z malimi spremembami pridobijo znatne konkurenčne prednosti ter hkrati pospešeno preraščajo lastnosti lokalnega-regionalnega-nacionalnega akterja.

Trende bomo predstavili s primeri uspešnih poslovnih praks. Primere bomo prilagajali dejavnostim vsakokratne posamezne skupine udeležencev usposabljanja.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • kakšne izzive in priložnosti prinaša digitalno gospodarstvo in na katerih področjih;
 • kako postaviti prioritete uvajanja novosti in na katerih področjih;
 • katera znanja potrebujemo za prilagajanje novim trendom in njihovo uvajanje v lastno prakso.  

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • razumeli pomen in vpliv trendov digitalnega gospodarstva na vašo poslovno uspešnost v naslednjih letih;
 • znali definirati oz. optimizirati interno strategijo postopnega uvajanja sprememb v skladu z izzivi digitalnega gospodarstva.