Raznolikost prodajnih poti

klasične in/ali spletne prodajne poti ter klasični in/ali inovativni sodelovalni poslovni modeli


Razpisani termini: 18. september 2018 od 9:00 do 14:30

Zadnji rok za prijavo: 10. september 2018
Fokus: proizvajalci izdelkov široke potrošnje, hrane, pijače in vina

Z rastjo vpliva spletnih medijev na marketing in prodajo se povečuje tudi število digitalnih prodajnih poti in raznolikost prodajnih modelov ter s tem njihov vpliv na prodajo izdelkov in storitev. Še več, tudi klasični prodajni kanali se spreminjajo in prilagajajo svoje poslovne modele digitalnim trendom.

Program je namenjen

 • vodstvenim kadrom, ki so zadolženi za strateško načrtovanje podjetja oz. organizacije;
 • kadrom, ki so zadolženi za organiziranje prodaje ter ostalim marketinškim in prodajnim strokovnjakom;
 • strokovnjakom s področja mednarodnega poslovanja podjetij. 

Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za načrtovanje, izdelavo in implementacijo prodajne strategije z uporabo raznolikih prodajnih poti. Krovna tema
: Marketing in prodaja

Povezane teme: Internacionalizacija poslovanja, Digitalno gospodarstvo

Naslov seminarja: Raznolikost prodajnih poti

Koda seminarja: WOC-004001-0001-SL

Jezik: slovenski

Kraj in datum: 18. september 2018 od 9:00 do 14:30

Zadnji rok za prijavo in vnaprejšnja vprašanja:  10. september 2018

Lokacija: - bo določena 4 dni pred pričetkom seminarja -

Seminarje na temo "Marketing in prodaja" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.


Krovna tema
: Marketing in prodaja

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.


Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: irena /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil. 


Zadnji rok za prijavo
in vnaprejšnja vprašanja: 10. september 2018

Število udeležencev je omejeno. V primeru prevelikega števila prijav bomo razpisali dodatne termine.

Prijavo in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 219,00 EUR brez DDV oz. 267,18 EUR z vključenim 22% DDV. Člani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2019. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje do 10. septembra 2018. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi s prodajnimi kanali nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava prodajne strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti prodajnih kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled obstoječe uporabe klasičnih in spletnih prodajnih poti ter izdelava predlogov izboljšav;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije prodajne mreže in prodajnih aktivnosti za vse ali posamezen trg ter za vse ali za posamezen prodajni kanal.

Za podrobnejše informacije o naših ostalih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri prodajnih poteh. To pomeni, da se podjetje pri prodaji svojih izdelkov in storitev lahko odloča med klasičnimi in/ali digitalnimi prodajnimi kanali ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovnimi modeli.  Velik nabor možnosti uporabe različnih prodajnih poti od podjetja zahteva redno spremljanje novosti ter znanje za uporabo sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov.  V okviru usposabljanja se bodo udeleženci seznanili z velikim številom možnosti ter hkrati usposobili za analiziranje teh možnosti in postopno vpeljevanje sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno prakso. 

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako analizirati in se odločiti o najprimernejših prodajnih poteh za posamezno skupino izdelkov oz. storitev in za posamezne ciljne trge?
 • Kakšne so razlike v uporabnosti posameznih prodajnih poti glede na dejavnost podjetja oz. organizacije in/ali morda skupino izdelkov in storitev? 
 • Kakšne so razlike v pripravi izdelka ali storitve za eno ali drugo prodajno pot oz. kaj je pomembno v zvezi s tem vedeti?
 • Kako prilagoditi poslovanje sodobnim digitalnim trendom in kakšna dodatna znanja in orodja še potrebujete? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • razumeli prednosti in slabosti posameznih prodajnih poti;
 • znali identificirati za vas ter vaše izdelke in storitve številne prodajne poti;
 • znali definirati oz. optimizirati interno prodajno strategijo ter potrebno organizacijo in korake za optimalno uporabo razpoložljivih prodajnih poti.