Sodelovalne in partnerske poslovne prakse

... seminar, ki smo ga izvajali v različicah tudi v drugih državah.


Razpisani termini: Spremljajte objave javnih terminov na našem spletnem portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator.

Za izvedbo usposabljanja po meri v vaši organizaciji pa nas kontaktirajte direktno.

Seminarska tema je aktualna in unikatna. Prepričani smo, da v današnjem času največje konkurenčne prednosti lahko podjetja pridobijo prav z »inovativnimi« povezovalnimi poslovnimi modeli. Prepričani smo, da so znanja, ki bodo podana na seminarju, strateškega pomena za uspešno konkuriranje podjetij na domačem in tujih trgih.

Program je namenjen

 • vodstvenim kadrom v podjetjih; 
 • koorrdinatorjem oz. vodjem že obstoječih poslovnih partnerstev in povezav; 
 • posameznikom, ki bi želeli svoje poslovne ideje realizirati preko podjetniške dejavnosti. 

Namen usposabljanja je podati znanja o različnih možnih oblikah in vidikih sodelovanja in partnerstva, s katerimi lahko podjetja premagujejo ovire ali dosegajo vizije. Hkrati pa podjetjem in posameznikom vliti dovolj poguma, da bi začeli odkrivati vse prednosti, ki jih poslovna partnerstva lahko prinašajo. Krovna tema
: Sodelovanje in partnerstvo

Naslov seminarja: Sodelovalne in partnerske poslovne prakse za različne poslovne situacije

Koda seminarja: WOC-001001-0001-SL

Jezik: slovenski

Seminarje na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznikih vidikih poslovnega povezovanja. Razpisan seminar z naslovom "Sodelovalne in partnerske poslovne prakse za različne poslovne situacije" je prvi v seriji seminarjev, povezanih s partnerskimi strategijami. Priporočamo tudi druge module, povezane s temo sodelovalnih poslovnih odnosov, npr. "Odnose med proizvajalcem ter zastopniki in distributerji je potrebno skrbno načrtovati, upravljati in negovati" ter "Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - zahteve in okvir mednarodnega standarda ISO 44001". Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.

Priporočamo, da vsebine, povezane z sodelovalnimi poslovnimi odnosi spremljate tudi na spletnih straneh "Business Partnerships Management".


Krovna tema
: Sodelovanje in partnerstvo

Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja ter tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti. Zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in povezovanjem, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva? 

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja. Sprejeti standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov ter za različne razvojno-poslovne okoliščine. Programe usposabljanja razvijamo modularno, hkrati pa posamezne vsebine tudi objavljamo na naših spletnih straneh in portalih. Priporočamo, da vsebine, povezane z sodelovalnimi poslovnimi odnosi spremljate na spletnih straneh "Business Partnerships Management".


Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil.  

Prijavo in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 230,00 EUR brez DDV oz. 280,60 EUR z vključenim 22% DDVČlani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2020. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje 10 koledarskih dni pred dnevom izvedbe usposabljanja. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi z sodelovalnimi in partnerskimi modeli nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku oz. partnerstvu, med drugim:

 • strateško načrtovanje poslovnih partnerstev za posamezno organizacijo za posamezno poslovno situacijo ali vidik poslovanja;
 • pregled obstoječih partnerstev ter predlog izboljšav;
 • svetovanje, usposabljanje in mentorstvo v procesu usklajevanja sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov s priporočili mednarodnega ISO 44001 standarda;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije poslovnih partnerstev naročnika.

Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Poslovna partnerstva najbolj zaznamujejo obdobje, v katerem se nahajamo, še bolj pa bo to očitno v prihodnosti. Vedno bolj postaja očitno, da prihaja do partnerstev, kjer si podjetja s sodelovanjem oz. partnerstvom delijo tveganja in stroške, omogočijo izmenjevanje znanja, dostop do novih tržišč in informacij, prihranijo čas ali celo združujejo tehnološke dosežke. Poslovna partnerstva so pomembno orodje za doseganje konkurenčnosti za podjetja vseh velikosti – od malih do velikih ter tako proizvodnih kot tudi storitvenih podjetij.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kakšne so razlike med posameznimi oblikami, kako lahko s povezovanjem v eni ali drugi obliki pridobimo konkurenčno prednost ali morda pridobimo nove trge, znanje, denar? 
 • Kako lahko uspešno izkoristimo posamezne oblike povezovanja za reševanje problemov oz. krize v podjetju ali pa tudi za hitrejše doseganje ciljev in strategije podjetja ter kako izbrati najprimernejšo obliko povezovanja za naš problem ali cilj? 
 • Ali so kakšne razlike v oblikah in načinih povezovanja glede na posamezen sektor ali velikost podjetja? 
 • Kaj pomeni biti »inovativen« pri vzpostavljanju partnerstev in kakšen pomen imajo upravljalske in organizacijske inovacije za konkurenčnost podjetja? 
 • Kakšna je povezava med partnerskimi strategijami in odprtim inoviranjem? 
 • Kako optimizirati obstoječa poslovna partnerstva ali identificirati in kreirati nova? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste zmogli bolje in hitreje

 • identificirati in definirati potrebna zavezništva oz. partnerstva, ki bi vam ob primerni strategiji lahko prinesla bodisi tehnološki napredek, dostop do tujih trgov ali do novih ciljnih skupin, dodatno znanje, kapital, nove ideje in morda inovacije, nove izzive, širitev dejavnosti ipd.;
 • oceniti, katere partnerske in sodelovalne oblike bi bile za vas bolj primerne v posameznih primerih ali fazah razvoja;
 • oceniti, katera znanja bi morali še poglobiti oz. kateri novi poklici in kadri bi bili potrebni za razvoj sodobnih poslovnih partnerskih in sodelovalnih modelov v vaši organizaciji.